Mestský úrad Lučenec

Mestský úrad Lučenec

Novohradská 1
984 01 Lučenec

Informácie o kancelárii Mestský úrad Lučenec

Mestský úrad v Slovenskej republike. Nájdete tu kontakt na mestský úrad vrátane adresy mestského úradu. Prípadné číslo bankového účtu mestského úradu, ak je úradom zverejnené. Otváracie hodiny mestského úradu. Úradné hodiny mestského úradu a podateľny. Telefónne čísla a email na mestský úrad. Ak má mestský úrad svoje webové stránky, nájdete ich tu. Všetky informácie na mestské a obecné úrady sú aktuálne a sú pravidelne aktualizované.Mestský úrad ďalej:• Inkasuje nájomné z bytových a nebytových priestorov vo vlastnictve obce

• Príjma návrhy na vyhlásenie miestneho referenda

• Príjma oznámenie o zhromáždení

• Príjmá poplatky za prenájom hrobového miesta

• Príjmá poplatky za znečisťovanie ovzdušia

• Príjmá prihlásenie k trvalému pobytu a ohlásenie zmeny miesta trvalého pobytu

• Príjmá žiadosti k inštalovaniu kamerového systému

• Príjmá žiadosti o výrub drevín rastúcich mimo les

• Príjmá žiadosti o neinvestičné dotácie v oblasti športu

• Prenajíma bytové a nebytové priestory

• Prenajíma hrobové miesta

• Určuje popisné, orientačné, evidenčné čísla budov v obci

• Vyberá poplatky za kúpelný alebo rekreačný pobyt

• Vyberá poplatky za chod systému zhromažďovania, zberu, prepravy, triedenia, využívania a odstraňovania komunálnych odpadov

• Vyberá poplatky za užívanie verejného priestranstva

• Vyberá poplatky za zhodnotenie stavebného pozemku možností jeho pripojenia na stavbu vodovodu alebo kanalizácie

• Vyberá poplatky za psov

• Vydáva platobné výmery na neuhradené miestne poplatky

• Vydáva vyhlášku o čistote a poriadku v obci

• Vydáva vyhlášku o chovu a držania zvierat na území obce

• Vydáva vyhlášku o nakládaní s odpadmi, zriaďuje a prevádzkuje skládku odpadov (obecné skládky)

• Vydáva vyhlášku o územných zónách pre výpočet dane z nehnuteľnosti

• Vydáva vyhlášku o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov materskej školy patriacej pod správu obce

• Vyhlašuje varovný signál “Všeobecná výstraha”

 

 

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Telefón

047/4307222 (Sekretariát)
047/4331513 (Mestské informačné centrum)
047/4307123 (Oddelenie ekonomiky)
047/4307141 (Pokladňa)
047/4307110 (Matričný úrad)

 

Fax

047/4326045

 

E-mail

mesto@lucenec.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit